Бекітілген терминдер

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы

Республикалық терминология комиссиясының

2018 жылғы 6 сәуірдегі № 1 шешіміне қосымша

Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар министрлігі ұсынған терминдер

Орыс тілінде Қазақ тілінде
1.       электронный кошелек электрондық әмиян
2.       Цифровой Казахстан Цифрлық Қазақстан
3.       цифровая экосистема цифрлық экожүйе
4.       креативное общество креативті қоғам
5.       цифровые преобразования цифрлық түрлендіру
6.       цифровая грамотность цифрлық сауаттылық
7.       Киберщит Казахстана Қазақстанның киберқалқаны
8.       история посещений (страницы сайта) кіру деректері
9.       наполнение контента контентті толықтыру

Қазақстан Республикасының Ұлттық  банкі ұсынған терминдер

10.                         валютный коридор валюталық дәліз
11.                         опцион опцион
12.                         аффилированное лицо үлестес тұлға
13.                         вероятность ущерба шығынға ұшырау ықтималдығы
14.                         взаимозачет өзара есепке алу
15.                         номинальное участие номиналды қатысу
16.                         сжатие денежной массы ақша массасының тарылуы
17.                         проспект эмиссии эмиссия проспектісі
18.                         взаимовыгодная сделка өзара тиімді мәміле

Депутаттық сауалда көтерілген терминдер

19.                         декриминализация декриминалдау
20.                         право құқық
21.                         космос ғарыш
22.                         спутник жерсерік
23.                         баланс баланс
24.                         стаж өтіл
25.                         стажер тағылымдамашы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынған терминдер

26.                         адекватные меры барабар шаралар
27.                         актуализация актуалдау
28.                         анонимное обращение анонимді өтініш
29.                         апробация рабочего места жұмыс орнын апробациялау
30.                         базовая ставка базалық мөлшерлеме
31.                         баланс  рабочего времени жұмыс уақытының балансы
32.                         безработица скрытая анықталмаған жұмыссыздық
33.                         вакансия бос  жұмыс орны
34.                         вариант вариант, нұсқа
35.                         внутренняя миграция ішкі миграция
36.                         годовая премия жылдық сыйлықақы
37.                         гуманитарный гуманитарлық
38.                         делегирование  полномочий өкілеттікті беру
39.                         денежная компенсация ақшалай өтемақы
40.                         динамика динамика; серпін
41.                         дубликат документа құжаттың телнұсқасы
42.                         изыскательские работы ізденіс жұмыстары
43.                         инвентаризация имущества мүлікті инвентарлау
44.                         иммигрант иммигрант
45.                         иммиграция иммиграция
46.                         интеграция интеграциялау
47.                         классификатор занятий кәсіптер классификаторы
48.                         классификация должностей лауазымдар классификациясы
49.                         комментарий к Закону Заңға түсініктеме
50.                         компонент компонент; құрамбөлік
51.                         критерий Критерий, өлшемшарт
52.                         легализация легализациялау
53.                         малоимущие табысы аз адамдар
54.                         миграция миграция; көші-қон
55.                         миграция внутренняя ішкі миграция
56.                         непогашенная (неснятая) судимость өтелмеген (алынбаған) сотталғандық
57.                         неформальная обстановка бейформал жағдай
58.                         неформальная занятость бейформал жұмыспен қамту
59.                         обстоятельство жағдаят
60.                         параметр параметр
61.                         пассивное наблюдение енжар бақылау
62.                         персонал персонал
63.                         перспектива дальняя алыс болашақ
64.                         приватизация жекешелендіру
65.                         пристройка жапсаржай
66.                         процедура рәсім
67.                         позиция позиция
68.                         профиль профиль, бейін
69.                         ревизионная комиссия ревизиялық комиссия
70.                         реестр тізілім
71.                         рекомендация ұсыным
72.                         репатриант репатриант
73.                         сбалансированность теңгерімділік
74.                         специфика работы жұмыс спецификасы
75.                         специализированный профиль мамандандырылған бейін
76.                         срок обращения өтініш беру мерзімі
77.                         ставка налога салық  мөлшерлемесі
78.                         статус  беженца босқын статусы
79.                         тенденция үрдіс
80.                         типовое положение үлгілік ереже
81.                         типовой договор үлгілік  шарт
82.                         формализм формализм
83.                         формализация формалдау
84.                         экспертная группа сараптау тобы
85.                         юрисконсульт заң кеңесшісі
86.                         юридические реквизиты заңдық деректемелер

Қайта қаралған Заң терминдері

87.                         человечество адамзат
88.                         зона аймақ 
89.                         установление материнства ана болуды анықтау 
90.                         функция функция
91.                         дедовщина әлімжеттік 
92.                         котировка белгіленім
93.                         телесные наказания тән жазасы
94.                         репутация хорошая жақсы атақ-абырой
95.                         аффект аффект, жан күйзелісі 
96.                         душевнобольной ақыл-есі ауысқан 
97.                         аккорд аккорд
98.                         форма права құқық нысаны 
99.                         инвентарь инвентар 
100.                    дубликат дубликат, телнұсқа
101.                    ведомость ведомость, тізімдеме 
102.                    террорист  терроршы
103.                    террористический акт  террорлық акт
104.                    правило қағида
105.                    положение  ереже
106.                    террористическая акция  террорлық акция
107.                    процессуальное соглашение  процестік келісім
108.                    процессуальные нормы  процестік нормалар
109.                    процессуальные решения  процестік шешiмдер
110.                    процессуальный прокурор процесс прокуроры
111.  надзирающий прокурор қадағалаушы прокурор
112.                    дежурный прокурор кезекші прокурор
113.                    специальный прокурор арнайы прокурор
114.                    уполномоченный прокурор уәкілетті прокурор 

Қайта қаралған халықаралық терминдер

115.                    абонент абонент
116.                    атрибут атрибут
117.                    бизнес бизнес
118.                    баланс баланс
119.                    бюрократ бюрократ
120.                    дотация дотация
121.                    дефект дефект
122.                    демаркация демаркация
123.                    гимн гимн
124.                    процент процент
125.                    лауреат лауреат
126.                    инвентарь инвентарь
127.                    интеграция интеграция
128.                    шина шина
129.                    клиент клиент

 

 

Дүй Сей Сәр Бей Жұм Сен Жек
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930